Trimtalk med Seb. Kornum

Citronmånemøde med snak om windfoil (English version below)

Som alle seriøse danske windsurfere ved,- skal der virkelig vendes vigtige oplevelser, begivenheder og tanker, så skal der kaffe og en Citronmåne (kage) til.

En flue på væggen oplevede nedenstående snak:


 

Norske Øyvind Birkeland hentede sine nye RS:Flight sejl i Danmark forleden og fik ved samme lejlighed en snak med Sebastian Kornum (over en citronmåne og en kop kaffe). Øyvind er klassekaptajn for den norske racingserie, der indeholder Formula, Slalom og Foil og kort betegnes ’Fun-klassen’. Sammen med DBO arbejder Øyvind på at styrke samarbejdet mellem de nationale organisationer. Et af næste års mål er et stort anlagt nordisk mesterskab i Rønbjerg midt i juni måned.

Hvordan afvikler vi sejladserne? Banetyper? Fælles starter? Valg af udstyr?
Sebastian vandt Slalom DM-titlen på foil i 2017 … betyder det at nogen vil vælge at sejle foil både i Formula og Slalom sejladser? Spørgsmålene gav anledning til mange gode synsvinkler, men de endelige afgørelser ligger hos de nationale klasseorganisationer, som arbejder videre med sagen.

Mødet mellem Øyvind og Sebastian rettede sig hurtigt ind på windfoil og teknik:

Sebastian:
Windfoilerne udvikler sig i to retninger. Dem der vil cruise og foile tidligt – og dem der fokuserer på performance. Høj fart, effektive vinkler ifht vindretningen osv.

Øyvind:
Og en tredje gruppe, der går efter manøvrer, waveriding og boardhandling.

Sebastian:
Neilpryde er i fuld gang med at udvikle en surffoil, som kan bruges til SUP, Surf og Wave. Den bliver rigtig spændende. Hidtil har det jo primært været freeriders og kapsejlere, der har kastet sig ud i foils, men med en speciel surffoil på markedet også, tror jeg at vi får alle grene af surfsporten med.

Øyvind:
Jeg har sejlet en del med den lille frontvinge på min F4 Carbonfoil og er overrasket over hvor stabil den er. Jeg forventede at den ville være sværere at kontrollere!?

Sebastian:
Stabiliteten afhænger af dit trim af bagvingen, uanset hvilken af de to frontvinger du bruger. Hvis den lille frontvinge føles stabil, er det fordi du har trimmet bagvingen godt. Den store frontvinge fungerer bedst med mere downforce på bagvingen. Dvs du vinkler den, så den peger en anelse mere nedad.
Trim er et spørgsmål om at skabe balance mellem front- og bagvinge, og trimmet er følsomt, så det kan betale sig at bruge noget tid på det.

Sebastian:
Gå efter at skabe et trim, hvor du har forreste fodstrop langt fremme og en del tryk på forfoden. Tryk på forreste fod gør det nemlig nemmere at kante – eller raile om man vil – boardet til luv. En smal stance gør at boardet føles uroligt, og en bred stance giver stabilitet. Jeg placerer stropperne længst muligt frem på boardet og trimmer herefter vingen ind efter det.

Sebastian:
Der er et vigtigt samspil mellem riggen og selve foilen. I princippet er det jo to foils vi snakker om, hvor den ene er under vandet og den anden er over vandet. Stabilitet er altafgørende. Vores fokus i udviklingen af RS:Flight-riggen er ’stabilitet’ – fuldstændig som på selve foilen. For F4 carbonfoilens vedkommende har vi 60 lag carbon, som er komprimeret i en stålform med 12 tons kraft. Mange andre carbonfoils har kun halvt så mange lag og er ofte lavet i bløde aluforme. Jeg kan mærke efter få sekunders sejlads om en foil er stabil nok til at performe ordentligt.

Sebastian:
Foilens mast er udsat for et enormt løft, så den skal være stiv i alle retninger. Løftet er så stort, at foilmasten bogstaveligt talt vil bøje fremad og dermed ændre vingernes vinkel enormt, hvis der ikke er nok stivhed. Ser du på vores alufoil er den relativt bred i masten ifht mange andre, og det er netop for at sikre stivheden fremad.

Sebastian:
Jeg trimmer bagvingen og sejlet sådan at det giver tilstrækkeligt løft til at jeg kan hænge maksimalt og læne mig maksimalt ud i riggen uden at ’falde bagover. Det er lidt modsat af f.eks Slalom og Foil, hvor man har riggen mere lodret og får boardet til at løfte via pres med fødderne. Med andre ord sørger jeg altid for at have meget downforce på bagvingen for at opnå en del løft i foilen – især i let vind.

Sebastian:
Man skal huske at bagvingens trim ikke har noget med tidlig planing (foiling) at gøre. Trimmet er udelukkende et spørgsmål om at skabe den ønskede balance når man er oppe og foile. Faktisk kan for meget bagvingevinkel gøre det lidt sværere at foile tidligt.

Sebastian:
Når jeg kommer ud i situationer hvor boardet pludselig letter for meget, og jeg er ved at miste kontrollen, falder jeg af fra vinden – lidt ligesom en hurtig katamaran. Faktisk tror jeg, at mange foilere kan lære af katamaransejlads eller 49’er, hvor samme teknik gør sig gældende.

Sebastian:
Med rigtig meget vinkel på bagvingen kan det være svært at sejle downwind fordi brættet vil skære op. Med for lidt vinkel, vil brættet dog blive uroligt/nervøst og svinge fra side til side.

Sebastian:
Foilen aktiveres først rigtigt når man har begge fødder i stropperne – Altså vægten langt nok tilbage. Så snart boardet letter, pumper jeg sejlet et par gange og laver også et par pump ned i boardet i samme takt, hvorefter vingerne aktiveres effektivt.

Sebastian:
RS:Flight er et fantastisk foilsejl. Det er smalt, profilen ligger langt fremme, det er fladt fra midten og ud til agterliget, og det er ultrastabilt. Derudover er vægten ekstremt lav. Trækket i baghånden er minimalt, og man kan virkelig dosere poweren som man har brug for. Det er efter min mening meget bedre til foilsejlads end et Slalom-racingsejl. Ligesom på selve foilen, er fronten af RS:Flight stiv. Igen ud fra at skabe stabilitet.

Sebastian:
I frisk vind trimmer jeg en anelse mere nedhal for at reducere søjletrykket, som et sejl jo genererer. Det gør det nemmere at holde horisontal stabilitet.

Sebastian:
Et formulasejl er designet til max power og har profilen relativt langt tilbage. Det er stort set det samme for et slalomsejl. I foilsejlads har vi ikke brug for den power, som skal presses ned i en slalom- eller formulafinne. Alle kræfter skal fremad, og det er præcis det, som RS:Flight gør.

Sebastian:
RS:Flight er meget nemmere at jibe end et formula eller slalomsejl er. Det er også nemmere at pumpe og stagvende. I hvert pump vender RS:F hurtigere tilbage og er dermed klar til næste pump. Pumpeteknikken er et spørgsmål om at ramme rytmen med et effektivt pump med riggen som føres over i et lige så effektivt pump ned i boardet. fuldstændig ligesom normal windsurfing.

Sebastian:
Jeg bruger øverste øje i udhalet på RS:F. Det får sejlet til at føles lidt større, men gør det også væsentligt nemmere at rotere. Jeg bruger kun nederste udhals-øje i hård vind. Bomhøjden er forholdsvis høj – tæt på næsehøjde. I starten havde jeg den ret lavt, men med ny teknik kører jeg den oftest lidt højere end jeg ville på et slalomsejl.

Øyvind Birkeland og Sebastian Kornum sluttede af med at aftale at mødes i Rønbjerg til Nordisk Mesterskab i juni måned. Og måske også i forbindelse med et windfoil roadtrip i Norge i maj måned.


 

Meeting with a talk about windfoil

 

 

Norwegian Øyvind Birkeland picked up his new RS: Flight sail in Denmark the same day and got a chat with Sebastian Kornum (over a lemon moon (Danish cake) and a cup of coffee). Øyvind is the class captain of the Norwegian racing series, which contains Formula, Slalom and Foil and is briefly referred to as the ‘Fun Class’. Together with DBO, Øyvind is working to strengthen cooperation between national organizations. One of next year’s goals is a major Nordic Championship in Rønbjerg in mid-June.

 

How do we settle the sailings? Course Types? Joint start? Choice of equipment?

Sebastian won the Slalom DM title foil in 2017 … does anyone want to choose to sail foil in both Formula and Slalom sailing? The questions gave rise to many good points of view, but the final decisions lie with the national class organizations that continue the case.

The meeting between Øyvind and Sebastian quickly focused on windfoil and technology:
Sebastian:

The windfoilers develop in two directions. Those who want to cruise and foil early – and those who focus on performance. High speed, effective angles for wind direction, etc.

Øyvind:

And a third group that goes after maneuvers, waveriding and board action.

Sebastian:

Neilpryde is in the process of developing a surffoil that can be used for SUP, Surf and Wave. It will be very exciting. So far, it has mostly been freeriders and racers who have thrown themselves in foils, but with a special surffoil on the market too, I think we get all the branches of the surfing.

Øyvind:

I have sailed  with the small front wing of my F4 Carbonfoil and am surprised  how stable it is. I expected it to be harder to controll!?

Sebastian:

The stability depends on your trim og rear wind, regardless of which of the two front wings you use. If the small front wing feels stable, it’s because you have trimmed the backwing well. The big front wing works best with more downforce on the backwing. That’s, you’re angling it, so it points a bit more down.

Trim is a matter of balancing front and back wing, and trimmed is sensitive, so it’s worth spending some time on it.

Sebastian:

Go to create a trim where you have front footsteps far ahead and some press on your forefoot. Touching the front foot makes it easier to tilt – or rider if you want – to the board. A slim attitude makes the board feel uneasy, and a broad attitude gives stability. I put the straps as far as possible on the board and then trim the wing into it.

Sebastian:

There is an important interaction between the rig and the foil itself. In principle, there are two foils we are talking about, where one is under the water and the other is over the water. Stability is paramount. Our focus on the development of the RS: Flight rig is ‘stability’ – as in the foil itself. For the F4 carbon foil we have

 

 

60 layers of carbon, which are compressed in a steel form with 12 tons of power. Many other carbon foils only have half as many layers and are often made in soft aluforms. I can feel after a few seconds of sailing if a foil is stable enough to perform properly.

Sebastian:

The mast of the foil is subjected to an enormous lift, so it must be rigid in all directions. The lift is so large that the foil mast will literally bend forward, thus changing the angle of the fingers enormously if there is not enough stiffness. Looking at our alufoil is the relatively wide mast for many others, and it is precisely to ensure stiffness forward.

Sebastian:

I trim the rear wing and sail so that it provides sufficient lift that I can hang the maximum and lean me out of the rig without falling backwards. It is a little opposite of, for example, Slalom and Formula, where the rig is more vertical and causes the board to lift through pressure with the feet. In other words, I always make sure that I have a lot of downforce on the rear wing to get some lift in the foil – especially in light winds.

Sebastian:

One must remember that the rearwing’s trim does not have anything to do with early foiling. Trimming is solely a matter of creating the desired balance when up and down. In fact, too much backwind can make it a little harder to foil early.

Sebastian:

When I get into situations where the board suddenly eases too much and I’m losing control, I’m bearing off from the wind – a bit like a fast catamaran. In fact, I think that many foilers can learn from catamaran or 49’s where the same technique applies.

Sebastian:

With a very wide angle on the rear wing it can be difficult to sail downwind because the board will cut. With too little angle, however, the board will become uneasy / nervous and swing from side to side.

Sebastian:

The foil is activated first only when you have both feet in the straps – That’s the weight far enough back. As soon as the board is ready, I pump the sail a couple of times and also make a few pump down the board at the same rate, and the wings are activated efficiently.

Sebastian:

RS: Flight is a fantastic foil sail. It’s narrow, the profile is far ahead, it’s flat from the center to the backlight, and it’s ultra-stable. In addition, the weight is extremely low. The traction in the rear is minimal and you can really dose the power as you need. In my opinion, it is much better for foil sailing than a Slalom racing sail. Just like on the foil itself, the front of the RS: Flight is stiff. Again from creating stability.

Sebastian:

In fresh wind I trim a little more downhill to reduce the column pressure, as a sail generates. This makes it easier to keep horizontal stability.

Sebastian:

A formulasail is designed for max power and has a relatively long profile. It’s pretty much the same for a slalom sail. In foil sailing, we do not need the power to be pressed into a slalom or formula. All forces are going forward, and that’s exactly what the RS: Flight does.

 

 

Sebastian:

RS: Flight is much easier to jibe than a formula or slalomseil is. It’s also easier to pump and stagger. In each pump, RS: F returns faster and is therefore ready for the next pump. The pump technique is a question of hitting the rhythm with an efficient pump with the rig that is transferred to an equally effective pump down the board. completely like normal windsurfing.

Sebastian:

I use the top eye in RS: F. It may feel a bit bigger, but it also makes it much easier to rotate. I use only the bottom-eyed eye in hard winds. The boom height is relatively high – close to the nose height. Initially, I had it quite low, but with new technology I usually drive it a little higher than I wanted on a slalom.

 

Øyvind Birkeland and Sebastian Kornum finished agreeing to meet in Rønbjerg to the Nordic Championship in June. And maybe also in connection with a windfoil roadtrip in Norway in May.

Translation by Bensen.

 

 

 

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.